בית » מוצרים לרכישה » ביצוע הרכישה

ביצוע הרכישה

חזרה לעמוד המוצרים

המידע המפורט במוצר המוזמן יוכן על ידי הז-מט בע"מ עבור המזמין הנקוב בהזמנה זו בלבד והוא מיועד לשימושו בלבד. תוכנו של המוצר הנו קניינה של הז-מט בע"מ בלבד וחל איסור מוחלט לצלם, לשכפל, לשנות, לערוך, להפיץ, למכור או לעשות כל פעולה אחרת הכרוכה בפגיעה בזכויות היוצרים של הז-מט ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב מהז-מט בע"מ.

המידע המפורט במוצר המוזמן מבוסס על התקינה המעודכנת למועד הנקוב במוצר.